icra-ve-iflas-hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

-İcra Takipleri ve İlgili Davalar
-İlamlı İcra Takipleri ve İlgili Davalar
-Kambiyo Senedine (Bono(Senet)-Çek-Poliçe) Dayanan Alacakların İcra Takipleri ve İlgili Davalar
-Kira Alacakları ve Tahliye Davaları
-İstihkak, İstirdat, Tasarrufun İptali ve İcra Ceza Davaları
-İpotek ve Rehin Tesisi ile Bunların Kaldırılması İşlemleri
-İflasa İlişkin Takip ve Davalar